انگلیسی با فرندز (بخش ۱۰)

انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن یک اصطلاح انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم. با قسمت دهم از آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز، همراه ما باشید…

فصل چهارم – قسمت دوم

کتاب سریال فرندز

اصطلـاح: (Lose touch (with someone

معنی اصطلاح: از کسی دور یا بی‌خبر بودن

مـثال: .After high school I lost touch with a lot of my friends

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجـمه: بعد از دبیرستان، از خیلی از دوستانم بی‌خبر شدم.  

فصل چهارم – قسمت سوم

کتاب سریال فرندز

اصـطلاح: Out of pity

معنی اصطـلاح: از سر دلسوزی

مثـال: .I gave her half of my lunch out of pity

ترجمه: نصف ناهارم را از سر دلسوزی به او دادم.    

کتاب سریال فرندز

اصطلـاح:  Pick on someone

معنی اصطلاح: به کسی گیر دادن/ کسی را دست انداختن/ سر به سر کسی گذاشتن

مثال: .Kids shouldn’t pick on each other in school

ترجمـه: بچه‌ها نباید در مدرسه سر به سر هم بگذارند.  

آموزش زبان انگلیسی

اصـطلاح: Stick up for someone

معنی اصطـلاح: از کسی حمایت یا دفاع کردن/ هوای کسی را داشتن

مـثال: .I always stick up for my friends in school

ترجـمه: در مدرسه همیشه هوای دوستانم را دارم.    

اصطلاحات انگلیسی

اصطلـاح: Catch on

معنی اصطلاح: معروف شدن/ بر سر زبان‌ها افتادن/ جا افتادن

مـثال: .The new smart phones caught on so fast among people

ترجمه: گوشی‌های هوشمند، خیلی سریع بین مردم جا افتادند.  

فصل چهارم – قسمت چهارم

کتاب سریال فرندز

اصـطلاح: Teach someone a lesson

معنی اصطـلاح: حساب کسی را رسیدن/ به کسی درس عبرت دادن

مثـال: .I sat in the sun all day at the beach and got a terrible sunburn – it

really taught me a lesson

ترجمه: تمام روز را در ساحل نشستم و بشدت آفتاب سوخته شدم – حسابی درس عبرت گرفتم.  

کتاب آموزش زبان انگلیسی با فرندز می‌توانید از اینجا دانلود کنید:

آموزش زبان با friends

اصطلـاح: To face someone/ something

معنی اصطلاح: با کسی یا چیزی رو به رو شدن

مثال: .In order to succeed we must face our problems

ترجمه: برای موفق شدن باید با مشکلاتمان رو به رو شویم.  

آموزش انگلیسی با سریال

اصطلـاح: Big time

معنی اصطلاح: خیلی زیاد/حسابی (هیچ ربطی به زمان ندارد!)

مثال: !I messed up my quiz big time

ترجمه: حسابی امتحانم را گند زدم!  

فصل چهارم – قسمت پنجم

زبان با فرندز

اصـطلاح: Show off 

معنی اصطـلاح: خودنمایی کردن/ پز دادن

مـثال: .Children like to show off when people are gathered around them

ترجمه: کودکان دوست دارند وقتی مردم دورشان جمع میشوند خودنمایی کنند.  

اصطلاحات فصل چهارم سریال فرندز

اصـطلاح: Make 

معنی اصطـلاح: مجبور کردن

مثال: .No one can make me do something I don’t wanna do

ترجمه: هیچکس نمیتواند مرا مجبور به انجام کاری کند که نمیخواهم.  

زبان با فرندز

اصطلاح: Me neither

معنی اصطـلاح: من هم نه

مثال: .I don’t want to study right now – me neither

ترجمه: دلم نمیخواهد الآن درس بخوانم – من هم همینطور.

توضیحات تکمیلی: کلمات Me neither, Me either , Me too در معنی تحت الفظی شبیه به هم هستند ولی استفاده از آن‌ها در جملات مختلف فرق میکند. مورد استفاده Me neither و Me either شبیه به هم است و فرق آن‌ها با Me too این است که تنها برای جملات منفی استفاده می‌شوند. برای مثال اگر کسی بگوید “I like hot chocolate” (من هات چاکلت دوست دارم) در جواب آن تنها میتوان از “Me too” (من هم همینطور) استفاده کرد ولی در جواب جمله‌ی “I don’t like hot chocolate” علاوه بر جواب “چقد بی سلیقه‌ای!” تنها میتوان از یکی از جملات Me neither و یا Me either (من هم همینطور (یعنی من هم دوست ندارم) ) استفاده کرد. 

دانلود متن سریال فرندز pdf

اصطلاح: Lay off someone

معنی اصطـلاح: دست از سر کسی برداشتن/ کسی را ول کردن

مثال: .He’s under a lot of pressure now you should lay off him

ترجمه: الآن خیلی تحت فشار است، دست از سر او بردار.  

دانلود متن سریال فرندز pdf

اصـطلاح: Fool someone

معنی اصطـلاح: کسی را گول زدن

مثال: .Don’t try to fool yourself, you can’t turn back time

ترجمه: سعی نکن خودت را گول بزنی، نمیتوانی زمان را به عقب برگردانی.

دانلود متن سریال فرندز pdf

اصـطلاح: Help yourself

معنی اصطـلاح: بفرمایید از خودتان را پذیرایی کنید.

مثال: .Help yourself with anything in fridge

ترجمه: با هرچیزی توی یخچال هست از خودت پذیرایی کن.  

آموزش زبان انگلیسی با فرندز

اصـطلاح: My treat 

معنی اصطـلاح: مهمان من

مثال: !Let’s eat outside tonight, my treat

ترجمه: بیا امشب بیرون غذا بخوریم، مهمان من! 

امیدوارم که از این آموزش زبان انگلیسی نهایت استفاده را برده باشید. اگر سوال، نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید حتما برای ما بنویسید. 

راستی! تلگرام چ یاب رو برای با خبر شدن از آخرین دوره‌های آموزشی، محصولات و تخفیف های ویژه دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵