انگلیسی با فرندز (بخش ۲۳)

انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن یک اصطلاح انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم.
مثال‌ها در یادگیری زبان خیلی کمک‌بخش هستند پس اگر در فهم اصطلاحی مشکل داشتید حتما مثال مربوط به آن‌، که در زیر معنی هر اصطلاح آورده شده است، را نیز بخوانید.
ابتدا سعی کنید خودتان مثال را ترجمه کنید و سپس جواب خود را با ترجمه مقایسه کنید و ببینید که چقدر پیشرفت داشته‌اید. با قسمت ۲۳ از آموزش اصطلاحات انگلیسی فرندز همراه ما باشید…

فصل هشتم فرندز – قسمت پانزدهم

آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز

اصطلاح: Uptight

معنی اصطلاح: مقید/ نگران/ عصبی

مـثال: If our flight is delayed, there’s nothing we can do. There’s no reason to get so uptight about it.

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجمه : اگر پروازمان دیر شود کاری نمیتوانیم بکنیم. دلیلی ندارد نگرانش باشی.

فصل هشتم فرندز – قسمت شانزدهم

آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز

اصطلاح: Soulmate

معنی اصطـلاح: نیمۀ گمشده

مثـال: .Some people believe in soulmates and try to find their own

ترجمه : بعضی از مردم به نیمۀ گمشده اعتقاد دارند و به دنبال نیمۀ گمشده خود میگردند.

فصل هشتم فرندز – قسمت هفدهم

فرندز

اصطلاح: Heads-up

معنی اصطـلاح: اخطار دادن/ خبر دادن قبل از وقوع اتفاقی

مثـال: .Just wanted to give you a heads up so you’ll be expecting his call

ترجمه : فقط خواستم بهت از قبل خبر بدم که منتظر تماسش باشی.

برای دانلود pdf آموزش اصطلاحات انگلیسی فرندز، از اینجا اقدام کنید:

فصل هشتم فرندز – قسمت هجدهم

اصطلاحات سریال فرندز

اصطلاح: Catchphrase

معنی اصطلاح: تکیه کلام

مثال: .Me and my friends use each other’s catchphrases for fun

ترجمه : من و دوستانم محض تفریح از تکیه کلام های هم استفاده میکنیم.

فصل هشتم فرندز – قسمت بیست و یکم

کتاب سریال فرندز

اصطلاح: Come off

معنی اصطـلاح: اتفاق افتادن/ روی دادن/ نمایان شدن

مـثال: .(I tried telling a few jokes but they didn’t come off (= no one laughed

ترجمه : سعی کردم چند تا جوک تعریف کنم ولی موفق نشدم (کسی نخندید).

فصل هشتم فرندز – قسمت بیست و دوم

فرندز

اصطلاح: Be short with someone

معنی اصطـلاح: با کلمات کوتاه و گستاخ با کسی حرف زدن

مثال: .You could tell Dad was worried about something because he was short with everyone

ترجمه : مشخص بود که پدر نگران چیزی است چون با همه کوتاه و گستاخانه حرف میزد.

کتاب سریال فرندز

اصطلاح: Keep something under one’s hat

معنی اصطـلاح: رازی را نگه داشتن/ موضوعی را مخفی نگه داشتن

مثال: .Keep this under your hat for now, but Greg is definitely the one getting the promotion

ترجمه : فعلا به عنوان راز این را نگه دار ولی گرگ قطعا کسی است که ترفیع رتبه را میگیرد.

فصل نهم فرندز – قسمت سوم

فرندز

اصطلاح: (Attaboy (Attagirl

معنی اصطلاح: باریکلا/ آفرین

مـثال: !He cleaned his room before I remind him. Attaboy

ترجمه : بدون اینکه من بهش یادآوری کنم اتاقش را تمیز کرد. آفرین!

فصل نهم فرندز – قسمت چهارم

آموزش زبان با فرندز

اصطلاح: Made for each other

معنی اصطلاح: برای هم ساخته شدن/ به درد هم خوردن

مثال: .Cold rainy days and hot cups of coffee are totally made for each other

ترجمه : روزهای سرد بارانی و فنجان های قهوه کاملا برای هم ساخته شده اند.

فصل نهم فرندز – قسمت ششم

سریال فرندز

اصطلاح: Show one’s true colors

معنی اصطلاح: شخصیت اصلی خود را نشان دادن

مثال: .He seemed nice at first, but he showed his true colors during the crisis

ترجمه : اول اش خوب و مهربان به نظر میرسید ولی در موقعیت حساس شخصیت واقعی خود را نشان داد.

این قسمت از آموزش اصطلاحات انگلیسی فرندز نیز به پایان رسید. دیگر چیزی به انتهای این دوره باقی نمانده، حتما تا پایان آن همراه ما باشید… همچنین منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

راستی! تلگرام چ یاب رو برای با خبر شدن از آخرین اخبار و آموزش‌های ما دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵