انگلیسی با فرندز (بخش ۱۹)

انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن اصطلاحات انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم. مثال‌ها در یادگیری زبان خیلی کمک‌بخش هستند پس اگر در فهم اصطلاحی مشکل داشتید حتما مثال مربوط به آن‌، که در زیر معنی هر اصطلاح آورده شده است، را نیز بخوانید. ابتدا سعی کنید خودتان مثال را ترجمه کنید و سپس جواب خود را با ترجمه مقایسه کنید و ببینید که چقدر پیشرفت داشته‌اید. همچنین می‌توانید کتاب اصطلاحات انگلیسی فرندز را در ادامه دانلود کنید.

فصل ششم فرندز – قسمت شانزدهم

آموزش اصطلاحات انگلیسی

اصطلاح : Back out

معنی اصطلاح: جا زدن/ لغو کردن

مـثال: !You agreed to come. You can’t back out now

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجمه : قبول کرده بودی که بیایی. نمیتوانی الآن بزنی زیرش!

فصل ششم فرندز – قسمت هجدهم

آموزش اصطلاحات انگلیسی

اصـطلاح: Frown upon

معنی اصطـلاح: غیرقابل پذیرش بودن/ مخالفت کردن با چیزی

مثـال: .Smoking is frowned upon in many societies

ترجمه : در بسیاری از جوامع با سیگار کشیدن مخالفت میکنند.

فصل ششم فرندز – قسمت نوزدهم

آموزش اصطلاحات انگلیسی

اصطلاح: Well-read  

معنی اصطـلاح: اهل مطالعه/ کسی که کتاب زیاد خوانده باشد و اطلاعاتش بالا باشد

مـثال: .He read so many important books in computer field he’s being called a well-read

ترجمه : او در حوزه‌ی کامپیوتر خیلی از کتاب های مهم را خوانده است و برای همین به او اهل مطالعه میگویند.

این هم کتاب اصطلاحات انگلیسی که قولش را داده بودیم:

آموزش اصطلاحات انگلیسی سریال فرندز

اصطلاح: Call it even

معنی اصطلاح: (بین دو چیز) این به آن در

مـثال: .I’ll pay the Internet bill if you’ll pay the electricity bill, and then we’ll just call it even

ترجمه : من قیض اینترنت را میپردازم و توام قبض برق را و اینطوری این به آن در میشود.

فصل ششم فرندز – قسمت بیستم

آموزش زبان با سریال فرندز

اصطلاح: Get one’s hope up

معنی اصطـلاح: مشتاق چیزی یا اتفاقی بودن

مثـال: !I don’t want to get your hopes up but we may go away this weekend

ترجمه : نمیخواهم خیلی مشتاقت کنم ولی ممکن است این آخر هفته بزنیم به دل جاده!

اصطلـاح: Be down to someone

معنی اصطلاح: به تصمیم یا مسئولیت کسی بودن

مثال: .It’s down to me to take care of my little sister

ترجمه : مسئولیت من است که از خواهر کوچکترم مراقبت کنم.

فصل ششم فرندز – قسمت بیست و یکم

آموزش زبان با سریال فرندز

  اصطلاح: In advance  

معنی اصطـلاح: پیشاپیش/ از قبل

مـثال: .If you’re coming to the party, please let me know in advance

ترجمه : اگر قرار است که مهمانی بیایی از قبل به من اطلاع بده.

آموزش زبان با سریال فرندز

اصـطلاح: A taste of one’s own medicine

معنی اصطـلاح: هر بلایی سر کسی آوردن بر سر خود آمدن

مثال: .Don’t be rude to others. You won’t like it when you get a taste of your own medicine

ترجمه : به دیگرای بی ادبی نکن. دوست نداری همین بلا هم سر خودت هم بیاید.

فصل ششم فرندز – قسمت بیست و سوم

فرندز

  اصطلاح: Turn on someone

معنی اصطـلاح: با کسی دعوا کردن/ به کسی حمله کردن/ میانه خود با کسی را خراب کردن

مثال: .If we turn on each other it’s only a benefit to our enemy

ترجمه : اگر میانه ما به هم بخورد فقط دشمن‌مان سود میبرد.

فرندز

  اصطلاح: Water under the bridge

معنی اصطلاح: گذشته ها گذشته

مثال:.Yes, we did have our disagreements, but that’s water under the bridge

ترجمه : بله، ما مخالفت هایی داشتیم ولی دیگر گذشته ها گذشته.

امیدوارم که تا اینجای این دوره‌ی آموزشی زبان انگلیسی با فرندز نهایت استفاده را برده باشید. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

راستی! تلگرام چ یاب رو برای با خبر شدن از آخرین تخفیف ها و دوره‌های آموزشی ما دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵