محبوب مثل پایتون ! (قسمت سوم)

زبان برنامه نویسی پایتون cheyab.ir

در سری سوم از دوره آموزشی پایتون چ‌یاب با انواع داده و نحوه استفاده صحیح از آنها در زبان پایتون آشنا خواهید شد. در آموزش دوم برای اولین بار برنامه‌ای به زبان پایتون نوشتید و با مفاهیم این زبان محبوب آشنا شدید.

متغیر VARIABLE

متغیر ها فضایی را برای نگهداری داده در حافظه رزرو میکنند؛ یا به عبارتی در حافظه فضایی به آن ها اختصاص داده میشود و وقتی مقداری (VALUE) به آنها نسبت داده شود، آن مقدار در فضای رزرو شده ذخیره میشود.

متغیر ها در زبان پایتون نیازی به تعریف ندارند یعنی نیازی نیست که از قبل مشخص شود از چه نوعی هستند و صرفا در هنگام اولین انتساب نوع (TYPE) آنها مشخص میشود.

انتساب مقدار به متغیر به وسیله ی = انجام میشود و به صورت زیر خواهد بود:

VARIABLE = VALUE

به مثال زیر توجه کنید :

دوره های اموزشی برنامه نویسی
counter = 100     # An integer assignment
miles  = 1000.0    # A floating point
name  = "John"    # A string

print counter
print miles
print name
 • نکته : در زبان پایتون نیازی به استفاده از ; در انتهای دستورات نیست.

دستورات پایتون را میتوان در نرم افزار sublime text نوشت که دیگر مشکل خط به خط اجرا شدن دستورات در مفسر پایتون وجود نخواهد داشت. این نرم افزار را میتوانید از اکثر سایت های مخصوص دانلود به همراه کرک دانلود کرده و نصب کنید. در دوره آموزشی پایتون چ یاب از این ابزار استفاده کرده ایم.

نتیجه ی build دستورات بالا را در عکس مشاهده میکنید:

پایتون چ‌یاب
پایتون چ‌یاب

انتساب چندگانه

زبان پایتون اجازه ی انتساب همزمان یک مقدار به چند متغیر را میدهد.

مثال:

var1 = var2 = var3 = 1

همچنین این زبان اجازه میدهد مقادیر متفاوتی را به متغیر های متفاوتی در یک سطر انتساب  (assign) کرد.

مثال:

var1 = var2 = var3 = 1 , 3.1 , ‘hello’

انواع داده‌ی (data type) استاندارد در پایتون

داده هایی که در حافظه ذخیره میشوند دارای انواع مختلفی هستند مثلا ارتفاع ، طول ، عرض ، سن و … داده هایی هستند که با اعداد سروکار دارند ولی داده هایی مانند نام ، نام خانوادگی و … داده هایی هستند که به حروف الفبا برای مقادیر خود نیازمندند.

Data type های پایتون به ۵ دسته اصلی تقسیم میشوند:

 • Numbers
 • Strings
 • List
 • Tuple
 • Dictionary

در ادامه به معرفی تک تک اینtype ها می پردازیم؛

Numbers

یک نوع داده است که فقط اعداد را شامل میشود و در زمان انتساب مقدار به متغیرها ، نوع متغیرها مشخص میشود.

Var1 = 10

برای آزاد کردن فضایی که به متغیر داده شده یا به عبارتی حذف متغیر از حافظه از دستور del استفاده میشود.

Del Var1 , Var2

اعداد در زبان پایتون در ۴ دسته ی زیر گنجانده میشوند.

 • Int : اعداد صحیح علامت دار
 • Float : اعداد اعشاری
 • Long : اعداد صحیح بسیار بزرگ (عموما برای نمایش هگزادسیمال و اکتادسیمال استفاده میشوند)
 • Complex : اعداد مختلط
 • در انتهای داده ای از نوع long ، L گذاشته میشود.
 • فرم اعداد مختلط به صورت x + jy است که در آن x , y اعداد حقیقی هستند.

String

نوع رشته (String) نوعی از داده است که شامل مجموعه ی پیوسته ای از کاراکتر هاست و درون ” ” قرار میگیرد.
رشته ها به صورت آرایه ای از کاراکتر ها در متغیر قرار میگیرند و از خانه ی صفر آرایه شروع میشوند.
علامت + بدین معنی است که رشته ای که بعد از + قرار گرفته به انتهای رشته ای که قبل از + قرار گرفته چسبانده میشود.
علامت * بدین معنی است که رشته ای که قبل از * قرار گرفته شده به تعداد عددی که بعد از * قرار گرفته تکرار شود.

str = 'Hello World!'

print (str)     # Prints complete string
print (str[0])    # Prints first character of the string
print (str[2:5])   # Prints characters starting from 3rd to 5th 
print (str[2:])   # Prints string starting from 3rd character
print (str * 2)   # Prints string two times
print (str + "TEST") # Prints concatenated string

نتیجه ی کد بالا را در عکس زیر میبینید:

List

نوعی از داده در زبان پایتون است که تطبیق پذیری زیادی دارد و به عبارتی همه کاره محسوب میشود.

به مثال زیر توجه کنید:

list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ]
tinylist = [123, 'john']

print (list)     # Prints complete list
print (list[0])    # Prints first element of the list
print (list[1:3])   # Prints elements starting from 2nd till 3rd 
print (list[2:])   # Prints elements starting from 3rd element
print (tinylist * 2) # Prints list two times
print (list + tinylist) # Prints concatenated lists

نتیجه ی کدهای بالا را در عکس زیر مشاهده میکنید:

پایتون چ‌یاب cheyab.ir
پایتون چ‌یاب cheyab.ir

Tuple

Tuple نوع دیگری از داده در زبان پایتون است که بسیار مشابه list  است .
دو تفاوت عمده ی list  و  Tuple:
درlist برای مقدار دادن باید از براکت [] و در  tuple از پرانتز () استفاده کرد.
مقداری که در list  قرار میدهیم در ادامه ی کد قابل تغییر است ولی مقداری که در tuple قرار میدهیم صرفا قابل خواندن خواهد بود و غیرقابل تغییر است.

به مثال زیر توجه کنید:

tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 )
tinytuple = (123, 'john')

print (tuple)      # Prints complete list
print (tuple[0])    # Prints first element of the list
print (tuple[1:3])   # Prints elements starting from 2nd till 3rd 
print (tuple[2:])    # Prints elements starting from 3rd element
print (tinytuple * 2)  # Prints list two times
print (tuple + tinytuple) # Prints concatenated lists

نتیجه ی کد بالا در عکس زیر مشخص است:

پایتون چ‌یاب
پایتون چ‌یاب

کد زیر خطا میدهد! :

tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 )
tuple[2] = 1000  # Invalid syntax with tuple

Dictionary

نوعی از داده در پایتون که مشابه hash می باشد که شروع و پایان آن با {} مشخص میشود و مقادیر آن با استفاده از [] قابل تغییر و نمایش هستند. دیکشنری حاوی مفهومی برای ایجاد ترتیب در داده ها نیست .

به مثال زیر توجه کنید؛

dict = {}
dict['one'] = "This is one"
dict[2]   = "This is two"

tinydict = {'name': 'john','code':6734, 'dept': 'sales'}


print (dict['one'])   # Prints value for 'one' key
print (dict[2])      # Prints value for 2 key
print (tinydict)     # Prints complete dictionary
print (tinydict.keys())  # Prints all the keys
print (tinydict.values()) # Prints all the values

نتیجه ی کد بالا در عکس زیر قابل مشاهده است.

پایتون چ‌یاب
پایتون چ‌یاب

در جدول زیر توابعی برای تبدیل نوع داده ها را مشاهده میکنید:

X  را به int تبدیل میکند.int(x)
X  را به long تبدیل میکند.long(x)
X  را به float تبدیل میکند.float(x)
 عدد مختلط ایجاد میکند.
complex(real [,imag])  
complex(real [,imag]) 
complex(real [,imag]) 
X  را به  صورت string نمایش میدهد.str(x)
X  را به بیان string تبدیل میکند.repr(x)
X  را ارزیابی میکند و مقدار آن را برمیگرداندeval(str)
s  را به tuple تبدیل میکند.tuple(s)
s  را به list تبدیل میکند.list(s)
s  را به set تبدیل میکند.set(s)
 دیکشنری را ایجاد میکند و d  را در آن قرار میدهد . d  به صورت (key,value) است.dict(d)
s  را به set frozen تبدیل میکند.frozenset(s)
 Int را به کاراکتر تبدیل میکند.chr(x)
 Int را به Unicode کاراکتر تبدیل میکند.unichr(x)
کاراکتر x را به int تبدیل میکند.ord(x)
Int  را به هگزادسیمال تبدیل میکند.hex(x)
Int  را به اکتادسیمال تبدیل میکند.oct(x)

در قسمت بعدی دوره آموزشی پایتون با عملگرهای محاسباتی و منطقی در پایتون آشنا خواهید شد …

راستی!

جهت اطلاع از آخرین اخبار و آموزش های ما می‌توانید در کانال تلگرام چ یاب عضو شوید.

متولد خوزستان | فارغ‌التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر 💻 | علاقه‌مند به عکاسی 📸، فوتبال ⚽ و برنامه‌نویسی