انگلیسی با فرندز (بخش ۲۰)

زبان انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن اصطلاحات انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم. مثال‌ها در یادگیری زبان خیلی کمک‌بخش هستند پس اگر در فهم اصطلاحی مشکل داشتید حتما مثال مربوط به آن‌، که در زیر معنی هر اصطلاح آورده شده است، را نیز بخوانید. ابتدا سعی کنید خودتان مثال را ترجمه کنید و سپس جواب خود را با ترجمه مقایسه کنید و ببینید که چقدر پیشرفت داشته‌اید. با قسمت بیستم از دوره آموزش انگلیسی با سریال فرندز همراه ما باشید…

فصل ششم فرندز – قسمت بیست و چهارم

فرندز

اصطلـاح: Blow one’s chance

معنی اصطلاح: شانس خود را از دست دادن

مـثال: .I think if this interview doesn’t go well I’ll blow my chances of getting the job

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجمه : فکر میکنم اگر این مصاحبه به خوبی پیش نرود شانسم را برای گرفتن شغل از دست میدهم.

فصل هفتم فرندز – قسمت دوم

فرندز

اصـطلاح: Take it from me

معنی اصطـلاح: از من قبول کن/ از من بشنو

مثـال: .Take it from me, that restaurant has the best steak on the earth [

ترجمه : از من قبول کن، اون رستوران بهترین استیک روی کره زمین را دارد.

فرندز

اصـطلاح: Put one’s foot down  

معنی اصطـلاح: مصر و مصمم بودن در انجام کاری یا جلوگیری از انجام آن

مـثال: .The boss put her foot down and refused to accept any more changes to the plan

ترجمه : رئیس مصصم شد و از قبول هرگونه تغییر برنامه جلوگیری کرد.

برای دانلود کتاب آموزش انگلیسی با سریال فرندز از اینجا اقدام کنید:

فصل هفتم فرندز – قسمت چهارم

آموزش زبان انگلیسی با فرندز

اصـطلاح: Steer clear of something/someone

معنی اصطـلاح: از چیزی یا کسی دوری کردن/ برحذر بودن

مثـال: !Steer clear of the boss today,he’s yelling at everyone he sees

ترجمه : سعی کن امروز از رئیس دور باشی، هرکسی را که میبیند سرش داد میزند!

فصل هفتم فرندز – قسمت پنجم

آموزش زبان با سریال فرندز

اصطلاح: Pull that thread

معنی اصطلاح: ته توی چیزی را درآوردن/ درگیر چیزی شدن/ بحث کردن راجع به چیزی که مشکل به بار می‌آورد

مثال: .If I were you, I wouldn’t pull that thread

ترجمه : اگر من جای تو بودم درگیر قضیه نمی‌شدم.

آموزش زبان با سریال فرندز

اصـطلاح: Soundproof

معنی اصطـلاح: ضدصدا

مـثال: .The rehearsal room’s well soundproofed

ترجمه : اتاق تمرین به خوبی ضدصدا شده است.

توضیحات تکمیلی: ترکیب کلمه‌ی Proof و بقیه‌ی کلمات به آنها معنای “ضد” را اضافه میکند. برای مثال Waterproof به معنای ضدآب و Bulletproof به معنای ضدگلوله است.

آموزش زبان با سریال فرندز

اصطلاح: Throw something in someone’s face

معنی اصطـلاح: چیزی را به روی کسی آوردن/اتفاقی را به یاد کسی آوردن

مثال: .It’s not nice to throw someone’s old mistake in their face

ترجمه : خوب نیست که اشتباهات گذشته دیگران را به رویشان بیاوریم.

فصل هفتم فرندز – قسمت ششم

آموزش انگلیسی با سریال فرندز

اصطلاح: Get cold feet

معنی اصطـلاح: مردد شدن در انجام کاری که قرار بوده انجام شود

مثال: .I was going to try bungee jumping, but I got cold feet

ترجمه : میخواستم بانجی جامپینگ را امتحان کنم ولی مردد شدم.

فصل هفتم فرندز – قسمت هفتم

آموزش انگلیسی با سریال فرندز

اصطلاح: Lay the groundwork

معنی اصطلاح: زمینه و پایه‌ی چیزی را فراهم کردن

مثال: .Everyone’s wanna do something to lay the groundwork for world peace

ترجمه : همه میخواهند کاری کنند تا زمینه را برای صلح جهانی آماده کنند.

فصل هفتم فرندز – قسمت نهم

آموزش انگلیسی با سریال فرندز

اصطلـاح: Sense of humor

معنی اصطلاح: حس شوخ طبعی

مـثال:  His sense of humour always makes my day better 

ترجمه : حس شوخ طبعی او همیشه روز مرا بهتر میکند.

امیدوارم که از مطالعه‌ی این قسمت از آموزش انگلیسی با سریال فرندز نهایت استفاده را برده باشید. بی صبرانه منتظر خواندن و شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

راستی! تلگرام چ یاب رو برای با خبر شدن از آخرین تخفیف ها و دوره‌های آموزشی ما دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵